fbpx

Regulamin

Data ostatniej aktualizacji: 1 stycznia 2023 roku

 

Niniejszy regulamin zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.dietetykpasionek.pl, a także korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę, którym jest Alina Pasionek-Sikora  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Alina Pasionek-Sikora, ul. Nowe Miasto 17, 89-600 Chojnice, NIP: 5552058046, zwana dalej „Usługodawcą”. Jeżeli chcesz skontaktować się z Usługodawcą zadzwoń pod nr tel. +48603667226 lub wyślij e-mail na adres [email protected] .

 

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Usługodawca – Alina Pasionek-Sikora, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Alina Pasionek-Sikora, ul. Nowe Miasto 17, 89-600 Chojnice, NIP: 5552058046.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.
 3. Klient czyli Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.
 4. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsultacja – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta jako współpraca indywidualna drogą elektroniczną, w szczególności w postaci rozmowy i/lub wideo rozmowy lub stacjonarnie.
 6. Produkt – Usługa oferowana przez Usługodawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej. Produktem jest również usługa Konsultacji.
 7. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 10. Cena – wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.
 11. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy online z Usługodawcą, a także do zakupu, pobrania i otwierania plików z treścią cyfrową, zakupionych w Sklepie, tj. (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej).
 12. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu lub indywidualna propozycja Usługodawcy), opisana w zakładce „oferta” dietetykpasionek.pl/oferta i w Sklepie.
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2022.1360 ze zm.).
 15. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2022.2509 ze zm.)
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Usługodawcę. Niniejszy regulamin dostępny pod adresem dietetykpasionek/regulamin-strony.
 17. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://dietetykpasionek.pl/sklep-2/

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze Sklepu, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta.
 2. Wszystkie ceny Produktów umieszczonych w Sklepie są cenami brutto w polskich złotych.
 3. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą tj. Aliną Pasionek-Sikora oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.
 4. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę niezbędne jest urządzenie, którym posługuje się Kupujący, które spełnia minimalne wymagania techniczne: posiada połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych, posiada przeglądarkę internetową, aktywne konto poczty e-mail, a w przypadku załączników oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki tekstowe jak .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg.
 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://dietetykpasionek.pl/polityka-prywatnosci/ .
 7. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok ceny promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
 2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
 4. Klient Sklepu zobowiązany jest do:
  1. podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów.
  2. nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa.
  3. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Usługodawca korzysta z usług Serwisu Przelewy24 do oferowania płatności on-line.
 3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Sklep.
 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Do nabycia usługi przez Klienta wymagane jest wypełnienie formularza zamówienia i uiszczenie płatności. Nie jest wymagane utworzenie konta w Sklepie.
 6. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
  1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję”, „Dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
  2. po wybraniu Produktu/-ów wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
  3. zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  4. zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
  1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;
  2. po wybraniu Produktu/-ów wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
  3. przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  4. zaakceptować przedstawione przez Usługodawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
  5. Po zawarciu Umowy, Usługodawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.
 8. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Konsultacje:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące usługi konsultacji znajdują się w Ofercie.
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu z Usługodawcą drogą e-mailową lub telefoniczną – o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 3. Klient może skorzystać z konsultacji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 4. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji. Warunkiem jest odwołanie konsultacji nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu. W przypadku nieodwołania konsultacji zgodnie z ww. zasadami, konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie (dane wskazane w Regulaminie).
 5. Do przeprowadzenia konsultacji niezbędne jest opłacenie usługi, wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym nie później niż 48 godzin przed planowaną konsultacją.

Produkty elektroniczne:

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 2. W przypadku innych Produktów elektronicznych, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie i materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty.
 3. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/ nagrań na żywo, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty. Usługodawca może przewidywać dodatkowe zasady (np. zasady grupy wsparcia) w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i komfortu wszystkich Klientów mających dostęp do dodatkowych świadczeń. Nieprzestrzeganie przez Klienta takich zasad może skutkować pozbawieniem Klienta możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń (np. usunięcie z grupy wsparcia).
 4. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
 5. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez pocztę elektroniczną.
 6. Czas realizacji zamówienia wskazany jest przy opisie Produktu.
 7. Treści cyfrowe będące przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi z chwilą wysyłki wiadomości.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek.
 4. Udostępnione przez Usługodawcę Klientowi treści cyfrowe i wszelkie materiały edukacyjne nie mogą być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność dostarczonych treści lub usług cyfrowych z umową. Jeżeli treści lub usługi cyfrowe nie są zgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 2. Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą jeżeli wystąpiła niezgodność treści lub usług cyfrowych z umową, poprzez pocztę elektroniczną, na adres wskazany w Regulaminie.
 3. Jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej jest niemożliwe Usługodawca może odmówić.
 4. Klient może odstąpić od umowy, gdy niemożliwe jest doprowadzenie treści lub usług cyfrowych do zgodności z umową; Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową; brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; z oświadczenia Usługodawcy wynika, że nie jest w stanie doprowadzić treści lub usług cyfrowych do zgodności z umową w czasie satysfakcjonującym Klienta.
 5. Klient może odstąpić od umowy jeżeli Usługodawca nie dostarczył treści lub usług cyfrowych w ustalonym w Ofercie terminie.
 6. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi jeżeli Usługodawca oświadczył, że nie dostarczy treści lub usługi cyfrowej lub strony ustaliły, że Usługodawca nie dostarczył treści lub usług cyfrowych w terminie, a ten fakt miał znaczenie dla Klienta.
 7. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności towaru z umową jest wyłączona.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (z wyłączeniem ww. postanowień).
 2. Klient powinien przesłać do Usługodawcy na wskazany w Regulaminie adres mailowy oświadczenie zawierające informacje i okoliczności dotyczące odstąpienia od umowy, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; roszczenia Klienta; danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku gdy reklamacja została złożona przez Klienta, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Jeżeli Klient wyraził zgodę na dokonanie umowy i udostępnienie treści lub usług cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z treści lub usług cyfrowych przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy.

OPINIE KONSUMENCKIE

 1. Opinie publikowane przez Usługodawcę są przez niego weryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które współpracowały z Usługodawcą lub korzystają z jego usług.
 2. Usługodawca nie korzysta z opinii o charakterze barterowym lub sponsorowanym.
 3. Usługodawca kontaktuje się z osobą po zakończonej współpracy z prośbą o opinię na temat usługi lub Produktu. Po otrzymaniu pisemnej zgody Usługodawca publikuje opinię. Usługodawca posługuje się również narzędziem jakim są opinie w Google, wówczas przesyła do Klienta bezpośredni link do wystawienia opinii.
 4. Wystawianie opinii Usługodawcy ma charakter dobrowolny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu tj. na dzień 1.01.2023 r.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
 3. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 4. Jako siłę wyższą należy rozumieć sytuacje o charakterze wypadkowym lub naturalnym niezależnym od woli i działania Stron, której nie można przewidzieć i zapobiegać.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2022.1360 ze zm.).
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344).
  3. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287 ze zm.).
 6. Klient ma prawo skorzystać z pomocy sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, powiatowego rzecznika praw konsumenta, lub platformy ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr) w celu polubownego rozpatrywania sporów i reklamacji.