Regulamin

Niniejszy regulamin zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.dietetykpasionek.pl prowadzonego przez Alinę Pasionek-Sikora  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Alina Pasionek-Sikora, ul. Nowe Miasto 17, 89-600 Chojnice, NIP: 5552058046, zwana dalej „Usługodawca”. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail: alina.pasionek@gmail.com

1) DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Sprzedający – Alina Pasionek-Sikora, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Alina Pasionek-Sikora, ul. Nowe Miasto 17, 89-600 Chojnice, NIP: 5552058046.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego), przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 7. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem dietetykpasionek/regulamin-strony .
 8. Produkt- przedmiot zamówienia dostępny w katalogu produktów w Sklepie.
 9. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://dietetykpasionek.pl/dietetykpasionek.pl/sklep-2/ .

2) POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze Sklepu, w tym prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Wszystkie ceny Produktów umieszczonych w Sklepie są cenami brutto.
 4. Do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego niezbędne jest urządzenie, którym posługuje się Kupujący, które spełnia minimalne wymagania techniczne: posiada połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych, posiada przeglądarkę internetową, aktywne konto poczty e-mail, a w przypadku załączników oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki tekstowe jak .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg.
 5. Sprzedający przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://dietetykpasionek.pl/dietetykpasionek.pl/polityka-prywatnosci/

3) ZAKRES USŁUG, FORMY WYKONYWANIA USŁUGI I METODY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący oferuje poniższe usługi:
  1. Konsultacja dietetyczna online
  2. Konsultacja dietetyczna stacjonarna
  3. Konsultacja laktacyjna
  4. Jadłospisy indywidualne
  5. Jadłospisy w formie e-book
 2. Do nabycia usługi przez Kupującego wymagane jest wypełnienie formularza zamówienia i uiszczenie płatności. Nie jest wymagane utworzenie konta w Sklepie.
 3. Kupujący może dokonać płatności poprzez
  1. Kartę płatniczą, kartę kredytową, BLIK, szybki przelew online – płatności realizowane za pomocą Przelewy 24
  2. Przelew tradycyjny
 4. W przypadku gdy Kupujący wybierze przelew tradycyjny, jest zobowiązany do uiszczenia płatności w terminie 7 dni kalendarzowych.
 5. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy o świadczenie usług.
 6. Sprzedający układa plan żywieniowy na podstawie zebranego wywiadu żywieniowo-zdrowotnego (dotyczy konsultacji stacjonarnych i online).
 7. Czas realizacji zamówienia wskazany jest przy opisie Produktu.
 8. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin. Treści cyfrowe będące przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu z chwilą wysyłki wiadomości.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedający udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

4) PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedający poucza Kupującego, że wszystkie treści cyfrowe, produkty elektroniczne, materiały tekstowe, zdjęciowe i graficzne dostępne w Sklepie objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedającemu. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

5) REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli wykonana usługa jest niezgodna z zawartą umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 471 oraz dalszych Kodeksu Cywilnego).
 2. Reklamacje związane z usługami elektronicznymi Kupujący może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pasionek@gmail.com
 3. Sprzedający zaleca podanie w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. roszczenia Kupującego;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację.
 4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku gdy reklamacja została złożona przez Kupującego będącego konsumentem, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt ma zastosowanie jedynie do Kupujących będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do:
  1. umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 6.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 6.5 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pasionek@gmail.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedającym umowy sprzedaży. Dokonanie zakupu na stronie internetowej Sprzedającego wymaga od Kupującego akceptacji zapisów Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu tj. na dzień 11.05.2021 r.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.